Utmattningsindex är baserat på enkätsvar från 2010 och 2015. Utmattningsindex visar medelvärden för olika personalgrupper baserat på hur de som har svarat på enkäten själva upplever sin situation. Denna utmattningsupplevelse kan sedan jämföras med de långa sjukskrivningar som rapporterats till Försäkringskassans Sjöfartskontor.

Utmattningsindex 2010 och 2015

Figurerna nedan visar medelvärden på utmattningsindex för olika ombordfunktioner i en jämförelse mellan passagerar­fartyg och andra typer av fartyg för år 2010 respektive 2015.

Det är tydligt att personal ombord passagerarfartyg ligger generellt högst vid båda mättillfällena med de allra högsta värdena hos intendenturpersonalen. Mönstret är alltså oförändrat efter fem år.