Den sociala arbetsmiljön berör samspelet både mellan de som arbetar tillsammans, kollegor och chefer, men också andra personer som finns runt omkring oss, såsom gäster, kunder, entreprenörer och andra.

Samspel mellan kollegor

I enkäten ställde vi frågor om kamratskapet ombord. Överlag uppger mellan 70-80 % av de som besvarat enkäten att deras kollegor visar respekt, uppträder på ett stödjande sätt när det påpekas brister ombord, samt att relationerna är goda med andra avdelningar.

Den sociala sammanhållningen är ytterst viktig för trivseln ombord. En annan aspekt är den upplevda sociala osäkerheten. I och med att personalomsättningen inom vissa områden har ökat har sammanhållningen hos personalen förändrats. Negativa följder kan vara att arbetet upplevs som mer utmattande i och med att man inte känner till de nya kollegornas kompetens, samt att situationen upplevs som mindre personligt och mer sterilt.

Många betonar vikten av att kunna ”prata av” sig efter ett arbetspass, särskilt när arbetspasset har varit krävande. Tiden för den här typen av återhämtning upplevs ha minskat bland intendenturpersonalen i takt med ökade krav inom hela organisationen att optimera sina arbetsprocesser. En annan aspekt av den sociala sammanhållningen och kamratskapet är att ha tid gemensamt utanför arbetet. Det rör sig främst om tid för organiserat umgänge (t.ex. inom arbetsgruppen) på arbetsplatsen och möjligheten att kunna ha gemensamma mötesytor, samt tid och utrymme för gemensamma aktiviteter.

På ett fartyg ger en kökschef exempel på precis den här typen av aktivitet och berättar att de ordnar korvkväll en gång i veckan där kökspersonalen äter korv och snackar tillsammans. En motsvarande enkel aktivitet är den lördags-cola som anordnas i lagret och barkaffet på söndagar där man fikar tillsammans i baren. Alla de här, relativt enkla, aktiviteterna görs för att stärka gruppen och med fördel på annat ställe än mässen där man annars äter och fikar.

Utrymmen såsom gym och sällskapsrum, eller möjlighet att vistas på däck påverkar personalens sociala interaktion i och med att de representerar rekreationsutrymmen där man kan umgås. Här kan chefer och arbetsledare bara skapa förutsättningar, det är sedan upp till den enskilde medarbetaren att delta i aktiviteter.

Det är viktigt att notera att en ökat social sammanhållning också kan leda till förbättrad arbetsprestation och ha en positiv inverkan på gästens upplevelse.

Hon tycker inte om smulor på bordet, och jag kanske inte tycker om att stolarna står snett, och samtidigt, då kompletterar vi varandra hela tiden. Man vet att borden är rena och stolarna står rakt. Och det är så vi funkar.

Citatet, där en medarbetare reflekterar över egna och andra kollegors egenskaper och förmågor, illustrerar så fint hur en väl sammansatt grupp, som kompletterar och känner tillit till varandra, kan arbeta effektivt utan att det uppstår konflikter över olikheter.

 

Det professionella mötet

Ytterligare en förklaring till de högre sjuktalen inom intendenturen kan vara att man arbetar i ett kontaktyrke där kundkontakt och kundtillfredsställelse är centrala och arbetet kan karakteriseras av en mycket hög arbetstakt.

Även om många vi intervjuat poängterar att de flesta passagerare har ett korrekt och trevligt bemötande så händer det ofta att gäster utsätter personalen för situationer där det kan vara svårt att ha ett professionellt bemötande gentemot kunden. Exempel på situationer som framkommit är t.ex. uppkommit är oönskade kramar eller smekningar, fräcka antydningar med ord eller gester och skamliga förslag.

Många fall inträffar i barmiljö när gästen är berusad men det förekommer också att nyktra gäster är påträngande. Ett kvinnligt butiksbiträde berättade hur hon blivit inträngd i ett hörn i parfymbutiken av en manlig gäst som gjorde närmanden, något som upplevdes som mycket obehagligt av den drabbade kvinnan.