Arbetstillfredsställelse betraktas ofta som en mellanliggande faktor mellan arbetsupplevelse och motivation. Tillfälliga upplevelser i arbetet kan kortsiktigt påverka både tillfredsställelse och motivation i olika riktningar, men den mer övergripande tillfredsställelsen med arbetet i stort är grundläggande för arbetsmotivationen. Om både arbetstillfredsställelse och motivation är i bottenläge kan det vara svårt att påverka motivationen direkt utan att först göra någonting åt arbetstillfredsställelsen.

Vår undersökning visar att arbetstillfredsställelsen generellt är god hos besättningen på passagerarfartyg  Mest nöjda är seniorbefäl som arbetar i maskinavdelningen, följt av befäl som jobbar inom intendenturen och seniorbefäl på däck. Minst nöjda är juniorbefäl inom däcksavdelningen och intendenturavdelningens manskap. Att över 80 procent av intendenturpersonalen på passagerarfartygen är nöjda med sitt arbete är ett resultat som är  bättre än förväntat med tanke på den gruppens höga utmattningsupplevelse.

I enkäten frågade vi

hur troligt är det att du kommer att avbryta ditt sjömansliv under de närmaste två åren för att satsa på ett arbete i land? 

Här ser vi en stor skillnad i svaren mellan befäl och manskap inom intendenturen. Hälften av manskapet inom intendenturen menar att det är troligt att de kommer att lämna sitt arbete inom de närmsta två åren. Kvinnorna inom denna kategori är klart mer benägna att sluta än vad männen är. Hela 58 procent av kvinnorna håller för troligt att de lämnar sjömanslivet inom de närmaste åren, att jämföra med 39 procent av männen. Vi ser också att åldern spelar roll, särskilt för kvinnor. Drygt 78 procent av kvinnor i åldrarna 30 år och yngre håller för troligt att sluta inom några år. Därefter faller det till strax under 47 procent i nästa ålderskategori och till drygt 15 procent i den äldsta gruppen. Männen uppvisar en liknande tendens men en mer stabil tendens på drygt 34 procent som håller för troligt att sluta i åldrarna 31 till 54 år.

Orsaken till det är inte direkt kopplat till bristande arbetstillfredsställelse. Trots att 50 procent av manskap intendentur håller för troligt att sluta visade sig över 80 procent vara nöjda med sitt arbete. Däremot ser vi att intendenturpersonal som är nöjda med sitt arbete men ändå funderar på att sluta sammanfaller med en högre upplevelse av utmattning.

Vi kan sluta oss till att en betydande del av den yngsta gruppen av manskap intendentur sannolikt kommer att lämna yrket inom de närmsta åren. I den gruppen återfinns en mycket stor del av kvinnorna i åldrarna 30 år och yngre.

Bristande trivsel i arbetet har stor betydelse men många som säger att de troligen kommer att sluta är egentligen nöjda med arbetet. Detta innebär att många sannolikt överväger att sluta av andra orsaker, så som för studier eller i förhoppning om ett jobb med bättre karriärmöjligheter i land, alternativt bara för att få komma närmare hemmet.