Intendentur­personalens arbetsmiljö

Stundtals tufft men ändå givande. Så skulle arbetssituationen kunna sammanfattas för de som jobbar inom intendenturen med service och försäljning till gäster på passagerarfartyg. Många arbetsmoment innebär hög fysisk och mental arbetsbelastning med liten möjlighet att själv kunna påverka sina arbetsförhållanden. Men trots att servicepersonalen är överrepresenterade bland de långa sjukskrivningarna är det en motiverad arbetsgrupp med hög arbetstillfredsställelse.

I forskningsprojektet Intendenturpersonalens arbetsmiljö studerade vi sjöpersonals upplevelser av sitt arbete och sin arbetsmiljö, arbetstillfredsställelse, motivation och utmattning. I samarbete med Försäkringskassans Sjöfartskontor fick vi också möjlighet att analysera alla långa sjukskrivningar.

Resultat

Resultaten visar/visade att passagerarfartygens besättning rapporterar högst upplevelse av utmattning. Servicepersonalen på passagerarfartyg är klart överrepresenterade när det gäller långa sjukskrivningar om 60 dagar och längre. De rapporterar också mest negativa upplevelser av arbetssituation, kamratskap och ledarskap jämfört med andra avdelningar. Trots detta är de en generellt motiverad yrkesgrupp med hög arbetstillfredsställelse.

Projektet identifierade också viktiga friskfaktorer i arbetsmiljön som kan motverka upplevelsen av utmattning. Det handlar om tillräcklig bemanning, tid för vila, chefer som tar tag i problem, samt bra relationer med andra avdelningar ombord. Dessa friskfaktorer stärker också motivationen att arbeta till sjöss. Ökad delaktighet i arbetsmiljöarbetet och att personalen har möjlighet att påverka utformningen av arbete och arbetsmiljöer kan minska de negativa, och stärka de hälsofrämjande effekterna av förändringsarbete ombord. Den sociala arbetsmiljön är en viktig del av arbetet till sjöss och omfattar även den lediga tid som tillbringas ombord. Arbetsmiljöarbetet bör därför omfatta åtgärder som bryter ner gränser mellan avdelningar, skapar sammanhållning och en gemensam identitet för intendenturen och besättningen i stort.

Projektet finansierades av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

intendenturens arbetsmiljö

Vill du läsa om fler projekt vi gjort?

Vi vill att vår forskning ska komma till användning. Välkommen att ta del av vår kunskap och det material vi har tagit fram!